Celem Fundacji jest:

  1. promowanie aktywnego trybu życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,-

b) upowszechnianie i rozwój postaw pro sportowych wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych

c) budowa i wsparcie finansowe inwestycji w obszarze poprawy infrastruktury sportowej na terenie Polski, w szczególności infrastruktury tenisowej,

d) wspieranie amatorskiej aktywności sportowej, promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców oraz sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami,
w szczególności w zakresie tenisa i gier zespołowych,

e) promowane wśród młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień i nałogów,

f) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w obszarach: edukacja, nauka, sztuka, sport i zarządzanie wiedzą,

g) prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych,

h) wspieranie twórczości, przedsiębiorczości, sportu i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym,

i) poszerzanie świadomości społecznej w zakresie równouprawnienia

j) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych
w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

k) pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym,

l) tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę i sport,

m) upowszechnianie idei czynnego kibicowania i kulturalnego dopingu oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru

n) wspieranie zawodowej aktywności i karier sportowych młodych zawodników
w zakresie tenisa,

o) działalność charytatywna, pomoc społeczna i praca socjalna,

p) działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele,

r) rozwój osobisty osób zaangażowanych w rozwój Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez

  1. organizację szkoleń i zawodów sportowych,  w szczególności tenisowych i gier zespołowych,

b) organizację spotkań i imprez o charakterze kulturalno – sportowym, w tym organizację spotkań dzieci i młodzieży z zawodnikami klubów sportowych,

c) organizację obozów i szkoleń dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów i studentów

d) ustanawianie stypendiów dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów i studentów,

e) prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i rozwoju aktywności fizycznej,

f) współpracę z klubami sportowymi, władzami samorządowymi, władzami szkół oraz uczelni, oraz podmiotami zajmującymi się działalnością medialną w zakresie realizacji celów fundacji,

g) szkolenie kadr w dziedzinie instruktażu i obsługi działalności o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

h) zakup sprzętu sportowego, akcesoriów i innego wyposażenia dla szkół i instytucji realizujących cele Fundacji,

  1. organizację kampanii reklamowych, mających na celu promocję celów Fundacji,——

j) organizację szkoleń, prelekcji, sympozjów, kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w rozwój Fundacji,

k) wspieranie innych organizacji i inicjatyw dot. pomocy społecznej i pracy socjalnej,—-

l) prowadzenie działalności wydawniczej,

m) podejmowanie innej działalności mającej na celu realizację celów Fundacji.

Rekomendacje